Sale!
,

PECB GDPR – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov – Samostojno učenje slovenščine – PECB GDPR – Certified Data Protection Officer – Self Study in Slovenian

Original price was: £ 2,158 GBP.Current price is: £ 1,079 GBP.

 • Vključuje certificiranje PECB in pristojbino za izpit (veljavnost vavčerja za izpit 12 mesecev)
 • Vseživljenjski dostop do gradiva tečaja PECB
 • Vključeno je gradivo za usposabljanje PDF PECB
 • PECB bo izdal potrdilo o udeležbi s 16 kreditnimi točkami CPD (Continuing Professional Development).
 • V primeru neuspešnega opravljanja izpita lahko ponovno opravljate izpit v roku 12 mesecev od dneva prijave brezplačno.
 • Zaslužite PMI PDU 16
 • Pridobite dodatnih 16 PDU-jev za podaljšanje certifikata PMI.
View course details worth 199 USD

Categories: ,

PECB GDPR – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Usposabljanje PECB Certified Data Protection Officer vam omogoča, da pridobite potrebna znanja in veščine ter razvijete kompetence za opravljanje vloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri implementaciji programa skladnosti z GDPR.

Zakaj bi se morali udeležiti?

Ker varstvo podatkov postaja vse bolj dragoceno, se nenehno povečuje tudi potreba organizacij po zaščiti teh podatkov. Poleg kršitve temeljnih pravic in svoboščin oseb lahko neupoštevanje predpisov o varstvu podatkov povzroči tvegane situacije, ki lahko škodujejo verodostojnosti, ugledu in finančnemu položaju organizacije. Tu pridejo do izraza vaše veščine pooblaščenca za varstvo podatkov.

Usposabljanje za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov PECB vam bo pomagalo pridobiti znanje in veščine za službo uradne osebe za varstvo podatkov (DPO), da bi organizacijam pomagali zagotoviti skladnost z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Na podlagi praktičnih vaj boste obvladali vlogo DPO in postali kompetentni za informiranje, svetovanje in spremljanje skladnosti z GDPR ter sodelovanje z nadzornim organom.

Po opravljenem izobraževalnem tečaju lahko pristopite k izpitu, in če izpit uspešno opravite, se lahko prijavite za poverilnico »PECB Certified Data Protection Officer«. Mednarodno priznan certifikat »PECB Certified Data Protection Officer« dokazuje, da imate strokovne sposobnosti in praktično znanje za svetovanje upravljavcu in obdelovalcu, kako izpolniti njune obveznosti glede skladnosti z GDPR.

Kdo naj se udeleži?

Vodje ali svetovalci, ki želijo pripraviti in podpreti organizacijo pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju programa skladnosti, ki temelji na GDPR
DPO in posamezniki, odgovorni za ohranjanje skladnosti z zahtevami GDPR
Člani ekip za informacijsko varnost, obvladovanje incidentov in neprekinjenega poslovanja
Tehnični strokovnjaki in strokovnjaki za skladnost, ki se želijo pripraviti na vlogo pooblaščenca za varstvo podatkov
Strokovni svetovalci, ki se ukvarjajo z varnostjo osebnih podatkov

Učni cilji
Razumeti koncepte GDPR in razlagati njene zahteve
Razumeti vsebino in korelacijo med Splošno uredbo o varstvu podatkov ter drugimi regulativnimi okviri in veljavnimi standardi, kot sta ISO/IEC 27701 in ISO/IEC 29134
Pridobite kompetence za opravljanje vloge in dnevnih nalog pooblaščene osebe za varstvo podatkov v organizaciji
Razviti sposobnost informiranja, svetovanja in spremljanja skladnosti z GDPR ter sodelovanja z nadzornim organom.

Vzgojni pristop

Ta tečaj usposabljanja temelji na teoriji in najboljših praksah, ki se uporabljajo pri opravljanju vloge DPO.
Predavanja so ilustrirana s praktičnimi vajami na podlagi študije primera, ki vključujejo igro vlog in diskusije.
Udeležence spodbujamo k medsebojni komunikaciji in sodelovanju v razpravah in vajah.
Praktične vaje in kvizi so podobni certifikacijskemu izpitu.

Predpogoji

Udeleženci, ki se udeležijo tega tečaja usposabljanja, morajo imeti temeljno razumevanje GDPR in celovito poznavanje zahtev glede varstva podatkov.

GDPR – Podrobnosti o izpitu za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:
Vrsta izpita: izbirna izbira
Trajanje: 3 ure
Število vprašanj: 80
Način izpita: Odpri knjigo

 

PECB GDPR – Certified Data Protection Officer

The PECB Certified Data Protection Officer training course enables you to acquire the necessary knowledge and skills, and develop the competence to perform the role of the data protection officer in a GDPR compliance program implementation.

Why should you attend?

As data protection is becoming more and more valuable, the need for organizations to protect these data is also constantly increasing. Besides violating the fundamental rights and freedoms of persons, not complying with the data protection regulations can lead to risky situations that could harm an organization’s credibility, reputation, and financial status. This is where your skills as a data protection officers come to place.

The PECB Certified Data Protection Officer training course will help you acquire the knowledge and skills to serve as a Data Protection Officer (DPO) so as to help organizations ensure compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) requirements.

Based on practical exercises, you will be able to master the role of the DPO and become competent to inform, advise, and monitor compliance with the GDPR and cooperate with the supervisory authority.

After attending the training course, you can sit for the exam, and if you successfully pass the exam, you can apply for the “PECB Certified Data Protection Officer” credential. The internationally recognized “PECB Certified Data Protection Officer” certificate will prove that you have the professional capabilities and practical knowledge to advise the controller and the processor on how to meet their obligations regarding the GDPR compliance.

Who should attend?

 • Managers or consultants seeking to prepare and support an organization in planning, implementing, and maintaining a compliance program based on the GDPR
 • DPOs and individuals responsible for maintaining conformance with the GDPR requirements
 • Members of information security, incident management, and business continuity teams
 • Technical and compliance experts seeking to prepare for a data protection officer role
 • Expert advisors involved in the security of personal data

Learning objectives

 • Understand the concepts of the GDPR and interpret its requirements
 • Understand the content and the correlation between the General Data Protection Regulation and other regulatory frameworks and applicable standards, such as ISO/IEC 27701 and ISO/IEC 29134
 • Acquire the competence to perform the role and daily tasks of the data protection officer in an organization
 • Develop the ability to inform, advise, and monitor compliance with the GDPR and cooperate with the supervisory authority

Educational approach

 • This training course is based on both theory and best practices used in exercising the role of the DPO.
 • Lecture sessions are illustrated with practical exercises based on a case study which include role-playing and discussions.
 • The participants are encouraged to intercommunicate and engage in discussions and exercises.
 • Practice exercises and quizzes are similar to the certification exam.

Prerequisites

Participants attending this training course are required to have a fundamental understanding of the GDPR and comprehensive knowledge of data protection requirements.

GDPR – Certified Data Protection Officer Exam Details:
 • Exam Type : Multiple Choice
 • Duration : 3 Hours
 • Number Of Questions : 80
 • Exam Mode : Open Book

Download GDPR (CDPO) Candidate Handbook

GDPR – Certified Data Protection Officer Training

Shopping Basket
Scroll to Top
Open chat
💬 Need help?
Save -50%! This PECB GDPR - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - Samostojno učenje slovenščine - PECB GDPR - Certified Data Protection Officer - Self Study in Slovenian can be yours.
If you have any questions, ask us.